•  Zeer gunstig tarief
  •  Werken transparant
  •  Zowel advocatuur als mediation
0299-323878
 

Som Advocatuur

Advocaten die begrijpen wat er speelt

 

Som Advocatuur

Advocaten die voor uw belang gaan.

Wilt u een inschatting van uw kansen en mogelijkheden? Neem nu contact op »

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Som Advocatuur Versie februari 2020

Artikel 1 toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden van Som Advocatuur (KvK 37142751, hierna opdrachtnemer) zijn van toepassing op alle (aanvullende)
opdrachten van opdrachtgever aan opdrachtnemer en mede bedongen ten behoeve van de medewerkers en advocaten werkzaam voor of
bij opdrachtnemer, en in voorkomend geval, door opdrachtnemer ingeschakelde derden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden
van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 opdracht en derden
1. De opdracht wordt onder verantwoordelijkheid uitgevoerd door (een advocaat werkzaam bij of voor) opdrachtnemer met uitsluiting van
artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW. De keuze van eventuele in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met
opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Kosten van deze derden komen voor rekening van opdrachtgever.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Opdrachtnemer is gemachtigd
eventuele aanvullende aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
2. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de
verrichte werkzaamheden geen (vorderings)rechten ontlenen.
3. Indien opdrachtgever de inhoud van de door opdrachtnemer voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is
opdrachtgever jegens opdrachtnemer gehouden die derden er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid
van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde
aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden

Artikel 3 verplichtingen
1. Opdrachtnemer zal zich inspannen om het beoogde resultaat te bewerkstelligen. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken
van het beoogde resultaat. Alle overeenkomsten zijn inspanningsverbintenissen en nimmer resultaatsverbintenissen. Procederen brengt
een risico met zich mee, opdrachtgever kan in de proceskosten van de wederpartij worden veroordeeld.
2. Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst,
alsmede alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan opdrachtnemer te verstrekken.

Artikel 4 uurtarief, declaraties en betaling
1. De hoogte van de tarieven van de advocaten van opdrachtnemer varieert afhankelijk van de ervaring en de specialistische kennis. De in
rekening te brengen tarieven worden jaarlijks, per 1 januari, aangepast.
2. De door opdrachtnemer te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan zonder aftrek, korting of verrekening, op de
wijze zoals vermeld op de factuur, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim zal verkeren. Er wordt in beginsel maandelijks
gefactureerd. De bestede tijd wordt in rekening gebracht per tijdseenheid van zes minuten. Bij de factuur wordt een specificatie gevoegd
inzake de verrichte werkzaamheden en bestede tijd.
3. Er kan te allen tijde een voorschot worden gevraagd voor te verrichten werkzaamheden of verschotten. De werkzaamheden kunnen door
opdrachtnemer worden opgeschort als opdrachtgever een declaratie onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking daarvan is voldaan,
met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade die daardoor mocht ontstaan. Het is opdrachtgever niet
toegestaan om vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen met vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever.

Artikel 5 aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens
de polisvoorwaarden in voorkomend geval voor rekening van opdrachtnemer komt.
2. Aansprakelijkheid van voor rekening van of voor opdrachtnemer werkzame advocaten, werknemers en ingeschakelde derden is
uitgesloten, behoudens de situatie dat de schade bewust of door roekeloosheid is veroorzaakt. Voornoemde aansprakelijkheid is in elke
situatie beperkt tot de uitkering die de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer in voorkomend geval uitkeert jegens
opdrachtgever(s) en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht,
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis
3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of indien de declaratie hoger
is, tot het bedrag van de (betaalde) declaraties met een maximum van € 1.500.
4. Opdrachtnemer sluit aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade uit. De aansprakelijkheid van
opdrachtnemer gaat nooit verder dan zoals is bepaald in deze algemene voorwaarden ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde
van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder
begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, behoudens opzet
of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

Artikel 6 vorderingsrechten
1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens opdrachtnemer, de advocaten en alle andere betrokken in
verband met door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden vervallen op het moment dat een periode van vier maanden is verstreken na
de dag waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
Ten aanzien van bezwaren tegen declaraties geldt in afwijking van het voorgaande een vervaltermijn van twee maanden ingaande op de
factuurdatum.

Artikel 7 klachtenregeling
1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle opdrachten. Deze is op de website van opdrachtnemer te
raadplegen.

Artikel 8 forumkeuze en rechtskeuze
1. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.
2. De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Partijen zullen eerst een beroep
doen op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Inschrijven nieuwsbrief