Wijzigingen WW na 1 juli 2015 Laatste nieuws
 
Wijzigingen WW na 1 juli 2015
Per 1 juli 2015 is de wetgeving omtrent de Werkloosheidswet (WW) gewijzigd door de Wet werk en zekerheid. Deze wijzigingen zijn er op gericht om werknemers vanuit de WW sneller aan het werk te krijgen. In deze bijdrage zullen de belangrijkste wijzigingen inzake het WW-recht worden besproken.

Inkorten duur WW-uitkering

Onder het oude recht bouwden werknemers voor elk gewerkt jaar één maand WW-recht op met een maximale duur van 38 maanden. Dit is thans gewijzigd. De duur waarop een werknemer aanspraak kan maken op een WW-uitkering zal vanaf 1 januari 2016 geleidelijk worden teruggebracht waarbij de maximale duur in 2019 maximaal 24 maanden zal bedragen. Bij cao kan worden bepaald dat een werknemer meer dan 24 maanden recht heeft op een WW-uitkering. Onder het recht na 1 juli 2015 bouwen werknemers de eerste tien jaar een maand WW op per gewerkt jaar maar vanaf het tiende jaar zal de opbouw nog slechts een halve maand per gewerkt jaar bedragen.

Wijziging berekening hoogte WW-uitkering

Ook de berekening van de hoogte van de WW-uitkering is gewijzigd. Het UWV berekent de hoogte van de uitkering aan de hand van het dagloon. Anders dan onder het oude recht, wordt de hoogte van de WW-uitkering nu berekend aan de hand van het sociale verzekeringsloon dat de werknemer in een periode van twaalf maanden voor zijn ontslag verdiende. Indien er in die periode meerdere dienstverbanden waren bij verschillende werkgevers, wordt dit uitgangspunt ook gehanteerd. Indien een werknemer minder dan twaalf maanden voorafgaand aan zijn ontslag heeft gewerkt, wordt het gemiddelde genomen van het salaris dat in deze periode is verdiend. De WW-uitkering zal daarnaast niet meer per vier weken worden uitbetaald maar per maand.

Passende arbeid en sollicitatieplicht

Als een werknemer een WW-uitkering ontvangt, bestaat er een sollicitatieplicht. Onder het oude recht mochten werknemers voor de duur van maximaal twaalf maanden solliciteren op functies die passend waren bij de opleiding en ervaring van de betreffende werknemer. Na 1 juli 2015 is deze termijn verkort naar een periode van zes maanden. Na deze zes maanden ontstaat de verplichting om ook te solliciteren op functies die minder goed aansluiten bij het opleidings- en denkniveau en bij de ervaring van de werknemer. Indien er dus een baan wordt aangeboden die voor de werknemer minder passend is, zal hij deze functie na de termijn van zes maanden toch moeten accepteren samen met het bij de baan behorende (wellicht lagere) salaris en de daarbij behorende (wellicht langere) reistijd.

Werken naast de uitkering

De wetgever heeft het verder belangrijk gevonden om WW-gerechtigden te stimuleren om te werken naast de WW-uitkering en heeft daarom bepaald dat een en ander ook lonend moet zijn voor werknemers. Het salaris dat een werknemer naast zijn WW-uitkering ontvangt, wordt na 1 juli 2015 daarom nog maar deels verrekend met de WW-uitkering. In de eerste twee maanden wordt 17% van het ontvangen salaris verrekend met de uitkering. Dit brengt met zich mee dat 25% van het ontvangen salaris als extra inkomen naast de WW-uitkering wordt aangemerkt. Na deze twee maanden wordt 70% verrekend met de uitkering.

Garantiedagloon

Om te voorkomen dat werknemers een baan met een lager salaris of lagere functie niet accepteren omdat zij anders het risico lopen dat de WW-uitkering – als de werknemer na een korte tijd weer werkloos wordt – wordt gebaseerd op het nieuwe en lagere loon, is het garantiedagloon geïntroduceerd. Dit houdt in dat het oude, hogere inkomen geldt als basis voor de WW-uitkering. Daarvoor is wel van belang dat de werknemer minimaal één jaar bij zijn vorige werkgever heeft gewerkt, hij aansluitend op deze baan een baan heeft geaccepteerd om niet werkloos te raken en dat de laatste baan binnen 54 weken na de beëindiging van de baan met het hogere loon is geëindigd. Het garantiedagloon geldt ook indien een werknemer een baan accepteert vanuit de WW met een lager salaris.

Overgangsrecht

Op werknemers die voor 1 juli 2015 werkloos zijn geworden, is de oude wetgeving nog van toepassing. Indien deze groep werknemers een nieuwe (volledige) baan accepteert zal het WW-recht eindigen. Mocht deze groep na 1 juli 2015 opnieuw werkloos raken, geldt ook voor hen het nieuwe recht.

Indien u vragen heeft omtrent het voorgaande of meer wilt weten over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. Lydia Visscher of mr. John Veerman van Som Advocatuur. 


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden