Toepassing nieuwe alimentatiewetgeving in de praktijk Laatste nieuws
 
Toepassing nieuwe alimentatiewetgeving in de praktijk
Per 1 januari 2015 is de wetgeving inzake de fiscale kindregelingen gewijzigd. Vanaf 1 januari 2015 bestaan er nog vier regelingen die ouders financieel ondersteunen, te weten de kinderbijslag, het kindgebonden budget (KGB), de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. In een van onze vorige columns is reeds aangegeven dat er nog onduidelijkheid bestond over het toepassen van een van de nieuwe tegemoetkoming voor alleenstaande ouders, de alleenstaande ouderkop, in de alimentatie-berekening.

Vanaf 1 januari 2015 kunnen alleenstaande ouders, naast het kindgebonden budget, in bepaalde gevallen aanspraak maken op de zogenaamde alleenstaande ouderkop. De alleenstaande ouderkop is een toeslag van maximaal € 3.050 per jaar die alleenstaande ouders, afhankelijk van de hoogte van hun inkomen, kunnen ontvangen. Lange tijd was het onduidelijk hoe de alleenstaande in de alimentatieberekening moest worden betrokken. Het kan zijn dat deze bijdrage bij de draagkracht van de alimentatieplichtige moet worden opgeteld, of dat het bedrag in minder moet worden gebracht op de behoefte van het kind aan een bijdrage.

De Expertgroep Alimentatienormen (familierechters die beleid maken omtrent alimentatie dat doorgaans door alle rechtbanken worden gehanteerd), heeft in november 2014 een aanbeveling uitgebracht inhoudende dat de alleenstaande ouderkop in mindering moest worden gebracht op de behoefte van het kind. Aangezien deze handelswijze in veel gevallen er op neer zou komen dat alimentatiegerechtigden geen alimentatie meer zouden moeten betalen, zijn er in december 2014 nog kritische Kamervragen over dit onderwerp gesteld. Daarbij komt dat de aanbevelingen van de Expertgroep richtlijnen zijn en geen wet. Van de aanbevelingen kan dus worden afgeweken. Het was derhalve nog afwachten wat de rechters in de praktijk zouden gaan beslissen.

Het gerechtshof Amsterdam heeft bij beschikking van 10 februari 2015 een interessante uitspraak gedaan omtrent deze kwestie. In deze casus, waar mr. Lydia Visscher als advocaat voor de man optrad, ging het onder meer om de vraag hoe de nieuwe wetgeving de door de man te betalen kinderalimentatie al dan niet beïnvloedde. In eerste instantie had de rechtbank Amsterdam bepaald dat de man een bedrag van € 100 per maand diende te betalen inzake kinderalimentatie. Aangezien de man een laag inkomen genoot en bovendien nog twee kinderen had uit eerdere relaties, is de man – met succes – in hoger beroep gekomen van de beschikking van de rechtbank. Lopende de procedure werd duidelijk dat de wetgeving inzake de alimentatie per 1 januari 2015 zou worden gewijzigd. Ondanks dat de nieuwe wetgeving nog niet was ingetreden, heeft het gerechtshof partijen verzocht hun mening kenbaar te maken over de wijze waarop – in hun optiek – de alleenstaande ouderkop in de alimentatierekening moest worden betrokken.

De (advocaat van de) man heeft beargumenteerd dat de alleenstaande ouderkop die de vrouw per 1 januari 2015 zou gaan ontvangen, net als het KGB, in mindering diende te worden gebracht op de behoefte van het kind. Dit standpunt was gebaseerd op de aanbeveling van de Expertgroep Alimentatienormen. Indien dit standpunt door het gerechtshof zou worden gevolgd, zou er volledig in de behoefte van het kind kunnen worden voorzien waardoor de man geen alimentatie meer zou hoeven te betalen. De vrouw vond dat de alleenstaande ouderkop in mindering moest strekken op haar draagkracht. In dat geval zou de man toch gehouden zijn om kinderalimentatie te voldoen.

Het gerechtshof was het uiteindelijk met het standpunt van de man eens. Het gerechtshof oordeelde dat de alleenstaande ouderkop in mindering dient te strekken op de behoefte van het kind en bepaalde dat de man per 1 januari 2015 derhalve geen kinderalimentatie meer hoeft te voldoen.

Bovengenoemde beschikking schept dus al vrij kort na het intreden van de nieuwe wetgeving duidelijkheid over de wijze waarop de alleenstaande ouderkop bij alimentatieberekeningen dient te worden betrokken. Let op: de Hoge Raad heeft zich nog niet over het voorgaande uitgelaten. Het kan zijn dat de Hoge Raad over deze berekenwijze een ander oordeel heeft. Voor nu kan het voorgaande met zich meebrengen dat in sommige gevallen er met de alleenstaande ouderkop en het KGB volledig in de behoefte van een kind wordt voorzien waardoor er geen kinderalimentatie meer hoeft te worden betaald. Gelet op het voorgaande bestaat de kans dat u vanaf 1 januari 2015 teveel kinderalimentatie betaalt. Het is daarom aan te bevelen om de door u te betalen kinderalimentatie te laten herzien.

Indien u meer wilt weten over alimentatie, zowel voor het vaststellen of wijzigen, of heeft u vragen over een andere juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. Lydia Visscher of John Veerman, Som Advocatuur, Julianaweg 192 B te Volendam, tel. 0299-323 878, www.somadvocatuur.nl.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden