Ontslag op staande voet gerechtvaardigd? Laatste nieuws
 
Ontslag op staande voet gerechtvaardigd?
Ontslag op staande voet gerechtvaardigd?

Wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag van een werknemer, kan een werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een dergelijk verzoek kan achterwege blijven indien het handelen of nalaten van de werknemer dermate ernstig is dat dit een ontslag op staande voet rechtvaardigt. In sommige situaties kan een ontslag op staande voet zeer voor de hand liggen. Toch is het belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers om zich hierover goed te laten informeren. In de praktijk komt het namelijk veel voor dat een ontslag op staande voet vernietigd kan worden aangezien de reden voor ontslag niet dringend genoeg is. Dat werkgevers zeer voorzichtig moeten zijn bij het verlenen van een ontslag op staande voet blijkt bijvoorbeeld uit de volgende uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

Deze zaak betreft een kinderleidster die vanaf augustus 2012 als leidster buitenschoolse opvang werkt voor een kinderdagverblijf. Tot augustus 2015 functioneert de kinderleidster naar behoren en zijn er geen problemen. Op 13 augustus 2015, een warme zomerdag met temperaturen van boven de 30 graden, heeft de kinderleidster samen met haar collega tien kinderen meegenomen naar een buitenspeeltuin in de buurt. Aangezien de presentielijst niet compleet blijkt te zijn, neemt zij deze niet mee naar de speeltuin.

De kinderleidster heeft vier kinderen in haar eigen auto meegenomen naar de speeltuin en haar collega heeft de andere zes kinderen in de bedrijfsauto van het kinderdagverblijf meegenomen. Na anderhalf uur in de speeltuin merkt de kinderleidster echter op dat één van de kinderen, een jongen van twee jaar, ontbreekt. Samen met de andere kinderen en haar collega heeft de kinderleidster vergeefs in de speeltuin gezocht. Na een tijdje hebben zij ook de parkeerplaats gecontroleerd en treffen zij de jongen aan in de afgesloten auto. Hij was daar achtergebleven bij aankomst. Hoewel de jongen langere tijd in de hete, afgesloten auto heeft gezeten, is hij ongedeerd. De kinderleidster is na de ontdekking van de jongen zeer emotioneel en geschrokken en kan die dag niet meer werken.

Bij terugkomst op het kinderdagverblijf wordt de kinderleidster direct geschorst en naar huis gestuurd. De volgende dag wordt zij door het kinderdagverblijf op staande voet ontslagen. Haar fout zou het kinderdagverblijf dermate in diskrediet gebracht hebben dat het dienstverband niet langer kon voortduren. De kinderleidster is het niet eens met dit ontslag op staande voet en heeft het ontslag vernietigd. De kinderleidster vindt het ontslag op staande voet een te zware sanctie voor de door haar gemaakte fout. Een fout zit immers in een klein hoekje.

Het kinderdagverblijf heeft vervolgens een verzoekschrift bij de kantonrechter ingediend ter ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een ontbindingsvergoeding, mocht het ontslag op staande voet niet geldig zijn verleend. Het kinderdagverblijf stelt dat het algemeen bekend is dat kinderen en dieren nooit in een afgesloten auto mogen worden achtergelaten bij warm weer aangezien de temperatuur in auto’s snel zeer hoog kan oplopen hetgeen levensbedreigende situaties met zich kan meebrengen. Hoewel het kinderdagverblijf vindt dat de fout van de kinderleidster menselijk is, dient zij zich – als professioneel kinderleidster – zorgvuldiger te gedragen dan een gemiddeld persoon. Dit is helaas niet gebeurd. Zij heeft de presentielijst niet meegenomen waardoor het heel lang heeft geduurd voordat ontdekt werd dat de jongen niet aanwezig was in de speeltuin.

De kinderleidster stelt dat het ontslag op staande voet in haar geval geen stand kan houden. Zij en haar collega hebben niet opzettelijk of bewust roekeloos gehandeld. Iedereen vergeet wel eens wat en als met tien kinderen een uitstapje wordt gemaakt kan dit gebeuren. Daarbij komt dat zij ruim drie jaar zonder incidenten prima heeft gefunctioneerd.

De kantonrechter is van oordeel dat de van de kinderleidster inderdaad mocht worden verwacht dat zij haar taken voor het aan haar zorg toevertrouwde kind op een professionele en verantwoorde wijze zou verrichten. Zij had steeds voldoende toezicht moeten houden op de kinderen en dat heeft zij nagelaten. Daarnaast gaat het om een fout die zeer ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood tot gevolg had kunnen hebben. Echter is er hier sprake van een menselijke fout en heeft de kinderleidster niet opzettelijk het kind in de auto achtergelaten. Daarbij komt dat de kinderleidster drie jaar lang goed heeft gefunctioneerd waardoor de kantonrechter van oordeel is dat een ontslag op staande voet in dit geval een te verregaande sanctie is. Reden waarom het ontslag op staande voet door de kantonrechter wordt vernietigd en aan de kinderleidster een transitievergoeding wordt toegekend.

Ondanks dat een ontslag op staande voet in sommige gevallen de juiste optie lijkt, is het dus zowel aan werkgevers als werknemers aan te bevelen juridisch advies in te winnen zodra een ontslag op staande voet aan de orde is.

Indien u meer wilt weten over de nieuwe ontslagwetgeving of heeft u vragen over een andere juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. Lydia Visscher of mr. John Veerman, Som Advocatuur, Julianaweg 192 B te Volendam, tel. 0299-323 878, www.somadvocatuur.nl.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden