Nieuwe wetgeving in 2015 Laatste nieuws
 
Nieuwe wetgeving in 2015
Namens de medewerkers van Som Advocatuur allereerst de beste wensen voor 2015! Een nieuw jaar met een nieuwe website, laat gerust weten wat u ervan vindt.

Helaas is er met het versturen van de eerste nieuwsbrief van 2015 iets mis gegaan. Excuses daarvoor. Hierbij alsnog de nieuwsbrief.

Per 1 januari 2015 treden er diverse nieuwe wetten in werking. In deze column zullen de meest in het oog springende wetswijzigingen worden besproken, te weten de wijzigingen inzake de herziening van de kindregelingen en de wijzigingen inzake het arbeidsrecht.

Wet Hervorming Kindregelingen
Per 1 januari 2015 zullen er vier regelingen zijn die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget (KGB), de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen zullen verdwijnen of opgaan in andere regelingen.

Met de nieuwe regeling zullen alleenstaande ouders aanspraak kunnen maken op de zogenaamde alleenstaande ouderkop. Deze alleenstaande ouderkop zal de alleenstaande ouderkorting vervangen en zullen ouders naast het kindgebonden budget ontvangen. De alleenstaande ouderkop kan oplopen tot € 3.050 per jaar.

Aangezien er veel duidelijkheid bestond over de wijze waarop de alleenstaande ouderkop moet worden verwerkt in alimentatieberekeningen, heeft de Expertgroep Alimentatienormen (familierechters die beleid maken omtrent alimentatie dat doorgaans door alle rechtbanken wordt gehanteerd) een aanbeveling daarover uitgebracht. De Expertgroep is van mening dat de alleenstaande ouderkop, net als het kindgebonden budget, in mindering moet worden gebracht op de behoefte van een kind aan een bijdrage. Dit kan in sommige gevallen met zich meebrengen dat er volledig in de behoefte van een kind wordt voldaan na aftrekking van het kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop en dat de alimentatieplichtige ouder geen of een sterk verlaagde kinderalimentatie moet voldoen.

Naast de wijzigingen omtrent de alleenstaande ouderkorting en alleenstaande ouderkop, kan de alimentatieplichtige per 1 januari 2015 eveneens geen fiscaal voordeel meer genieten inzake de kinderalimentatiebetalingen. Gelet op het voorgaande bestaat de kans dat u vanaf 1 januari 2015 derhalve teveel kinderalimentatie betaalt.

Over het voorgaande zijn vorige week kritische Kamervragen aan de minister van Justitie gesteld. Het is derhalve nog even afwachten hoe de praktijk zich met betrekking tot de alimentatieberekeningen zal gaan ontwikkelen.

Arbeids- en ontslagrecht
Ook in het arbeids- en ontslagrecht worden per 1 januari 2015 en 1 juli 2015 diverse wijzigingen doorgevoerd. Het doel is dat het ontslagrecht eenvoudiger zal worden en dat de positie van flexwerkers wordt versterkt. Voor werkgevers is het van belang dat zij de consequenties van de nieuwe wetgeving helder voor ogen hebben om problemen te voorkomen.

Een van de wijzigingen heeft betrekking op het eindigen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Vanaf 1 januari 2015 moet de werkgever minimaal één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, schriftelijk aangeven of het dienstverband al dan niet wordt voortgezet. Gebeurt dit niet, dan is de werkgever een vergoeding van maximaal een maandsalaris aan de werknemer verschuldigd.

Per 1 juli 2015 krijgen werknemers wiens dienstverband wordt beëindigd recht op een vaste transitievergoeding. Daarnaast zullen werknemers na twee jaar, in plaats van drie jaar, van rechtswege een vast dienstverband verkrijgen. Daarbij komt dat de onderbrekingstermijn bij de ketenregeling zal worden verhoogd van drie maanden naar zes maanden. Dat wil zeggen dat een werknemer, indien er tussen twee contracten bij dezelfde werkgever een periode van minder dan zes maanden zit, ook na twee jaar een vast dienstverband krijgt. Een werknemer zal dus sneller dan voorheen in vaste dienst komen bij een werkgever. Daarnaast worden de mogelijkheden ten aanzien van het overeenkomen van een proeftijd of concurrentiebeding sterk beperkt.

Gelet op het feit dat een aantal van de wijzigingen per 1 januari 2015 direct gelden is het voor werkgevers aan te bevelen om de arbeidsovereenkomsten te laten controleren en deze aan te passen aan de toekomstige wetgeving zodat zij achteraf niet tegen problemen aanlopen.

Indien u vragen heeft omtrent de gevolgen van de nieuwe wetgeving of meer wilt weten over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. Lydia Visscher of mr. John Veerman van Som Advocatuur.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden