Wijzigingen fiscale kindregelingen per 1 januari 2015 Laatste nieuws
 
Wijzigingen fiscale kindregelingen per 1 januari 2015
Wijzigingen fiscale kindregelingen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 zal een aantal regelingen die ouders financieel ondersteunen, door middel van de Wet Hervorming Kindregelingen, wijzigen. Vanaf 2015 zullen er vier regelingen zijn die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen zullen verdwijnen of opgaan in andere regelingen.

Naast voornoemde wijzigingen veranderen sommige regels rond de kinderbijslag en het kindgebonden budget. De combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag wijzigen niet. Laat u vooraf goed informeren over de gevolgen die de nieuwe regelingen voor uw persoonlijke situatie hebben. Het kan zijn dat de door u betaalde of ontvangen kinderalimentatie niet meer aan de wettelijke regels voldoet. 

Huidige regelingen
Wanneer kinderalimentatie wordt betaald, is dit onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Per 1 januari 2015 zal de mogelijkheid om fiscaal voordeel te genieten indien u kinderalimentatie betaalt, geheel worden afgeschaft. Het voorgaande kan gevolgen hebben voor de hoogte van de door u te betalen kinderalimentatie.

Op dit moment kunnen kosten voor levensonderhoud voor kinderen tot 21 jaar fiscaal worden afgetrokken. Hierdoor wordt er netto minder kinderalimentatie betaald. Bij het vaststellen van kinderalimentatie wordt hier veelal al rekening mee gehouden. Aan de belastingaftrek zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zo mag de alimentatieplichtige geen kinderbijslag ontvangen, moet er een minimumbedrag aan alimentatie per kwartaal (in 2014 is dit € 416 per kwartaal) worden betaald en mag het kind geen studiefinanciering ontvangen.

Indien een alimentatiegerechtigde geen fiscaal partner heeft en alleen één of meer kinderen opvoedt, kan de alimentatieplichtige in aanmerking komen voor – onder meer – alleenstaande ouderkorting. Het voordeel dat de alimentatiegerechtigde hieruit kan genieten kan (in 2014) oplopen tot maximaal € 2.266 per jaar.

Nieuwe regelingen
Met ingang van 1 januari 2015 kan er inzake betaalde kinderalimentatie geen fiscaal voordeel meer worden genoten. Indien u in aanmerking komt voor belastingaftrek in het kader van betaalde kinderalimentatie zult u per 1 januari 2015 waarschijnlijk netto meer alimentatie betalen dan voorheen. Indien bij de vaststelling van de hoogte van de kinderalimentatie het fiscaal voordeel is meeberekend, betekent dit dat u na 1 januari 2015 meer kinderalimentatie voldoet dan in 2014 en voorgaande jaren. De vraag is of de door u betaalde alimentatie in dat geval nog aan de wettelijke maatstaven voldoet en of uw draagkracht toereikend is om de alimentatie nog te kunnen voldoen.

De alleenstaande ouderkorting komt per 1 januari 2015 eveneens te vervallen. In plaats van de alleenstaande ouderkorting kan de alimentatiegerechtigde vanaf 1 januari 2015 wel aanspraak maken op extra kindgebonden budget, de zogenaamde ‘ouderkop’ (tot maximaal € 2.800 per jaar). Een andere wijziging is dat de inkomensgrens van het kindgebonden budget wordt verlaagd. Vanaf een verzamelinkomen van € 19.767 per jaar worden zowel het kindgebonden budget als de ouderkop procentueel verlaagd. Minder ouders zullen derhalve aanspraak kunnen maken op het kindgebonden budget en meer ouders zullen minder kindgebonden budget ontvangen.

Gevolgen
Met de afschaffing van het fiscaal voordeel bestaat de kans dat u vanaf 1 januari 2015 derhalve teveel kinderalimentatie betaalt. Dit kan een reden vormen om de door u te betalen te ontvangen kinderalimentatie te (laten) herzien.

De kinderalimentatie kan in onderling overleg tussen partijen worden aangepast. Daarnaast kan de rechtbank worden verzocht om de kinderalimentatie te wijzigen. Wijziging van de alimentatie kan doorgaans niet met terugwerkende kracht plaatsvinden. Het is daarom van belang dat u tijdig de door u te betalen of te ontvangen kinderalimentatie laat beoordelen en zo nodig bij de rechtbank om een wijziging verzoekt.

Som Advocatuur kan u, zowel in zaken waarin de alimentatie met onderling goedvinden wordt gewijzigd als in wijzigingsprocedures bij de rechtbank adviseren en bijstaan en bezien of de door u te betalen of te ontvangen alimentatie nog aan de wettelijke maatstaven voldoet.

Indien u vragen heeft omtrent de gevolgen van de nieuwe wetgeving in het kader van de door u te betalen / te ontvangen kinderalimentatie, of meer wilt weten over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. Lydia Visscher of mr. John Veerman van Som Advocatuur.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden