Nieuwsbrief 022 Wijziging gemeenschap van goederen Laatste nieuws
 
Nieuwsbrief 022 Wijziging gemeenschap van goederen
Wijzigingen inzake de wettelijke gemeenschap van goederen per 1 januari 2012

Op 1 januari 2012 zal de Wet aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen in werking treden. Voornoemd wetsvoorstel brengt enkele belangrijke veranderingen met zich mee met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht zoals dat thans geldt in Nederland. De belangrijkste wijzigingen zullen worden besproken.

Vergoedingsvorderingen
Wanneer twee echtgenoten gaan scheiden en een van hen uit privévermogen heeft geïnvesteerd in bijvoorbeeld de echtelijke woning of in het bedrijf van de andere echtgenoot, kan de investerende echtgenoot naar huidig recht slechts een nominale vergoeding verwachten. Dat wil zeggen dat deze echtgenoot slechts het bedrag dat destijds is ingelegd, kan terugvorderen. Of de woning of het bedrijf inmiddels flink in waarde is gestegen is daarbij niet van belang. Onder het nieuwe recht kan de investerende echtgenoot straks meedelen in een waardestijging van de woning of bedrijf van de andere echtgenoot. Indien er sprake is van een waardedaling zal de investerende echtgenoot echter minder terugkrijgen. 

Het kan ook voorkomen dat een echtgenoot aflossingen doet op de hypothecaire geldlening ten behoeve van de woning van de andere echtgenoot die als eigenaar van de woning staat geregistreerd. In een dergelijk geval zal – onder het nieuwe recht – de niet-eigenaar die de aflossingen doet een vergoedingsrecht krijgen op de echtgenoot-eigenaar van de woning of, indien de aflossingen worden gedaan uit het gemeenschappelijk vermogen, op het gemeenschapsvermogen.

De hierboven beschreven vergoedingsrechten gelden alleen indien er sprake is van goederen die naar hun aard niet zijn bestemd om te worden verbruikt. Hieronder vallen bijvoorbeeld huizen en bedrijven, maar geen auto’s of andere verbruiksobjecten. Daarnaast zijn de nieuwe vergoedingsrechten van regelend recht, hetgeen met zich meebrengt dat echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden ook anders overeen kunnen komen.

Het voorgaande geldt voor echtparen gehuwd onder huwelijkse voorwaarden of indien onder uitsluitingsclausule is geërfd en / of een schenking is ontvangen. Voor deze erfenissen en schenkingen geldt dat deze niet in de gemeenschap vallen maar tot het privévermogen van de betreffende echtgenoot behoren. In geval van gemeenschap van goederen komen namelijk alle goederen van partijen in de gemeenschap te vallen. In alle gevallen geldt dat slechts de vorderingen ontstaan na 1 januari 2012 onder het nieuwe regime zullen vallen.

 

 

Bestuur
Per 1 januari 2012 kunnen beide echtgenoten het bestuur over alle gemeenschapsgoederen uitoefenen, ongeacht zij dit goed al dan niet hebben ingebracht of dat het goed op hun naam is gesteld. Dit geldt niet voor erfenissen en schenkingen. Alleen de echtgenoot aan wie de erfenis of schenking is toegevallen is bestuursbevoegd.

Tijdstip ontbinding gemeenschap / aansprakelijkheid echtgenoten
Onder het nieuwe recht zal de gemeenschap worden ontbonden op het moment dat het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank wordt ingediend. Deze vervroegde ontbinding heeft als voordeel dat de huwelijksgoederengemeenschap niet meer kan worden bezwaard met extra schulden gedurende de echtscheidingsprocedure door één van de echtgenoten. Daarnaast zal onder het nieuwe recht de aansprakelijkheid van echtgenoten veranderen. In geval van een echtscheiding zal iedere echtgenoot voor het geheel aansprakelijk worden voor gemeenschapsschulden waarvoor hij voordien niet aansprakelijk was.

Wijzigen of maken huwelijkse voorwaarden staande huwelijk
Echtgenoten die de standaardregeling van de gemeenschap van goederen niet wenselijk (meer) vinden, hebben de mogelijkheid om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen. Toestemming van de rechtbank zal per 1 januari 2012 niet meer vereist zijn.

Indien u meer wilt weten over (de gevolgen van) de wijzigingen van echtscheiding, omgang en / of alimentatie of heeft u vragen over een andere juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. John Veerman, Som Advocatuur, Julianaweg 192 B te Volendam, tel. 0299-323 878,www.somadvocatuur.nl.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden