Nieuwsbrief 021 Richtlijn consumentenrechten Laatste nieuws
 
Nieuwsbrief 021 Richtlijn consumentenrechten
Richtlijn consumentenrechten

Het komt geregeld voor dat een aankoop via bijvoorbeeld internet niet geheel aan de verwachtingen van de koper voldoet. Het gekochte kan kapot zijn of een koper kan zich hebben bedacht. Bij (internet)winkels kan men dan tegen dichte deuren stuiten. Daarnaast is bij veel consumenten ook niet bekend welke rechten zij precies hebben wanneer zij iets hebben aangeschaft. Binnenkort zullen deze rechten duidelijker worden en zal de consumentenbescherming worden verhoogd.

Dit als gevolg van de Richtlijn Consumentenrechten die op 10 oktober jl. op Europees niveau is aangenomen. Deze richtlijn zal de huidige richtlijnen vervangen die dienen ter bescherming van de Europese consument. Met het aannemen van deze richtlijn wordt de harmonisatie van het consumentenrecht op Europees niveau versterkt en zal de bescherming van de Europese consument toenemen. Alle Europese lidstaten zullen maximaal twee jaar de tijd krijgen om hun nationale wetgeving aan te passen aan de inhoud van de richtlijn. Maar wat brengt het invoeren van deze richtlijn concreet met zich mee voor de Nederlandse consument?

De richtlijn ziet op de consumentenkoop op afstand (bijvoorbeeld via telefoon of via internet) en op zowel consumentenkoop buiten een winkel (bijvoorbeeld door een verkoper aan de deur) als in een winkel. De consumentenkoop omvat koop door een bedrijfsmatige verkoper aan een consument ten behoeve van privédoeleinden. Bedrijfsmatige aankopen en financiële diensten vallen niet onder het bereik van de richtlijn. 

In de richtlijn is bepaald dat de informatieplicht van de (online)verkoper moet voldoen aan strenge eisen. Dit houdt in dat de voornaamste kenmerken van een product vooraf bekend moeten worden gemaakt, alsmede de adresgegevens en identiteit van de verkoper. 

Daarnaast moet het duidelijk zijn wat de prijs inclusief BTW is en moeten alle extra vervoerskosten en verzendkosten duidelijk weergegeven zijn. Ook moet de consument altijd worden geïnformeerd over de bedenktijd / het recht tot herroeping van de te sluiten overeenkomst. Het is aan de verkoper om te bewijzen dat hij inderdaad aan zijn informatieverplichtingen heeft voldaan. Daarnaast moeten verkopers de consument uitdrukkelijk laten bevestigen dat met het plaatsen van een bestelling online er een betalingsverplichting ontstaat. Hiermee worden verborgen kosten voorkomen. Een voorbeeld van dergelijke verborgen kosten zijn vaak verbonden aan zogenaamde ‘gratis’ diensten, zoals horoscopen. Wanneer een verkoper deze verplichting schendt, brengt dit met zich mee dat de consument niet gebonden is aan de overeenkomst.

Wanneer er sprake is van een koop via internet moet de consument standaard een periode van veertien kalenderdagen de tijd krijgen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Op dit moment bedraagt deze termijn in Nederland zeven dagen. Ten behoeve van het herroepingsrecht moeten verkopers een standaardformulier ter beschikking stellen aan de consument, al is de herroeping in beginsel vormvrij. Dit houdt in dat een enkele verklaring van de consument dat hij de overeenkomst wenst te herroepen, voldoende is mits deze ondubbelzinnig is. Wanneer de verkoper zijn informatieplicht – zoals eerder genoemd – heeft geschonden, wordt de herroepingstermijn verlengd tot één jaar. De herroepingstermijn start doorgaans op het moment van ontvangst van de gekochte goederen.

Indien een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dient de verkoper het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen veertien dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring te retourneren aan de koper. De kosten voor het terugzenden van de aankoop komen wel voor rekening van de consument.

Verkopers kunnen zich niet beroepen op het feit dat een goed minder waard is geworden vanwege het keuren en uitproberen door een consument. Een consument moet namelijk wel de mogelijkheid krijgen om te beoordelen of het gekochte aan de verwachtingen voldoet. Deze waardevermindering kan in beginsel niet worden verhaald en dient voor rekening van de verkoper te komen. Dit kan anders zijn wanneer het testen van het goed dusdanig belastend is geweest dat de waardevermindering redelijkerwijs voor rekening van de consument dient te komen.

Indien u meer wilt weten over (de gevolgen van) de consumentenkoop in een winkel of via internet of heeft u vragen over een andere juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr John Veerman van Som Advocatuur.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden