Nieuwsbrief 020 ZZP-ers en aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen Laatste nieuws
 
Nieuwsbrief 020 ZZP-ers en aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen
ZZP-ers en aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen
Wanneer een werknemer een bedrijfsongeval overkomt, is in beginsel de werkgever verplicht de schade die de werknemer daardoor lijdt, te vergoeden. Problemen ontstaan echter wanneer iemand als ZZP-er door een opdrachtgever wordt ingehuurd en er een bedrijfsongeval ontstaat. Een ZZP-er kan namelijk niet aangemerkt worden als werknemer ondanks dat hij vaak hetzelfde werk verricht voor een opdrachtgever als de eigen werknemers. In sommige gevallen kunnen opdrachtgevers echter toch aansprakelijk worden gesteld voor schade die ZZP-ers lijden ten gevolge van een bedrijfsongeval.

Op 22 maart 2011 heeft de kantonrechter te Assen bepaald dat opdrachtgevers die ZZP-ers inhuren onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade die de ZZP-er lijdt ten gevolge van een bedrijfsongeval. In voornoemde zaak was het volgende het geval. Een ZZP-er is ingehuurd door TKBM B.V. om bouwwerkzaamheden te verrichten. Dit gaat geruime tijd goed totdat de ZZP-er een bedrijfsongeval overkomt waardoor hij tijdelijk niet meer kan werken. De ZZP-er spreekt vervolgens TKBM aan om de schade die hij hierdoor lijdt, vergoed te krijgen. TKBM beroept zich echter op het feit dat er geen arbeidsrelatie tussen partijen bestaat en dat zij derhalve niet verplicht is de geleden schade te vergoeden.

In artikel 7:658 BW is bepaald dat werkgevers ervoor zorg dienen te dragen dat de werkplaats een veilige omgeving vormt voor werknemers. Verzuimt een werkgever dit dan is hij aansprakelijk voor alle schade die zijn werknemers hierdoor lijden. De wet spreekt hier echter specifiek van een werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst zijn werkzaamheden verricht. Oorspronkelijk gold dit artikel dus enkel voor werknemers. Ter gelegenheid van het invoeren van de Flexwet in 1999 is er echter een artikellid toegevoegd waarin is bepaald dat ook indien er arbeid wordt verricht door een persoon met wie er geen arbeidsovereenkomst bestaat, er aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen kan bestaan bij een opdrachtgever. Tot voornoemde uitspraak door de kantonrechter te Assen bestond er echter onzekerheid over het toepassingsbereik van dit artikellid.

De kantonrechter heeft bepaald dat onder bepaalde omstandigheden er toch aansprakelijkheid kan bestaan bij de opdrachtgever voor ingehuurde arbeidskrachten. In de eerste plaats is een opdrachtgever aansprakelijk indien hij zijn zorgplicht schendt. Deze zorgplicht houdt kort gezegd in dat zowel een werkgever als een opdrachtgever voor een veilige werkomgeving dienen te zorgen en dat alle materialen en gereedschappen in een goede staat verkeren waardoor het risico op ongevallen wordt verminderd.

Ten tweede dient er sprake te zijn van een situatie waarin de positie van de ZZP-er vergelijkbaar is met die van de eigen werknemers. Of hiervan inderdaad sprake is hangt af van de feitelijke situatie, waarbij het vooral aankomt op de vraag of is voldaan aan de vereisten dat de werkzaamheden die de ZZP-er heeft verricht onder de normale bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever valt en dat er sprake is van enige gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de ZZP-er. Van een dergelijke gezagsverhouding is sprake indien de opdrachtgever (aanzienlijke) zeggenschap heeft over de wijze waarop de ZZP-er zijn werkzaamheden uitvoert. Een ZZP-er dient derhalve duidelijke aanwijzingen te krijgen over hoe hij zijn werk dient uit te voeren en dat de werkzaamheden die hij dient uit te voeren vergelijkbaar zijn met die van het eigen personeel. Voor de ZZP-er die wordt ingehuurd om bepaalde specifieke werkzaamheden te verrichten, gaat dit dus niet op.

Wanneer er aan voornoemde voorwaarden is voldaan, is het mogelijk voor een ZZP-er om zijn geleden schade te verhalen op de opdrachtgever. Voor opdrachtgevers is het derhalve van belang dat zij rekening houden met toekomstige dergelijke aansprakelijkheidsstellingen en deze eventueel laten verzekeren.

Tot slot dient er nog te worden opgemerkt dat de hiervoor besproken aansprakelijkheid niet geldt voor het aanspreken van een hoofdaannemer door de ZZP-er die is ingehuurd door een onderaannemer. De kantonrechter heeft geoordeeld dat deze relatie dusdanig ver uiteen ligt dat het niet meer vaststaat dat dit onder de werking van artikel 7:658 lid 4 BW valt.

Indien u meer wilt weten over de bedrijfsaansprakelijkheid of een andere juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr John Veerman van Som Advocatuur.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden