Nieuwsbrief 016 Ontslag zonder strafrechtelijke veroordeling Laatste nieuws
 
Nieuwsbrief 016 Ontslag zonder strafrechtelijke veroordeling
Ontslag op staande voet ondanks vrijspraak van diefstal in strafzaak
Zoals in de vorige nieuwsbrief besproken, hoeft een strafrechtelijke veroordeling niet altijd te betekenen dat iemand om die reden op staande voet mag worden ontslagen. De onderstaande casus leert ons dat het ook mogelijk is om iemand op staande voet te ontslaan zonder dat hij strafrechtelijk veroordeeld is voor het feit waarvan hij verdacht werd.

Een werkneemster is in dienst bij de Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater (SEM) waar zij werkzaam is als kassamedewerkster. Haar taak is de verkoop van theaterkaarten van de door SEM georganiseerde dans- en theatervoorstellingen. De werkneemster raakt in opspraak wanneer er op verschillende dagen een kasverschil wordt geconstateerd. Er zijn toegangskaarten uitgeprint waarvoor geen geld in de kas is gestort en € 396,50 ontbreekt.

Tegen de werkneemster wordt aangifte gedaan wegens diefstal. In de strafzaak die hierop volgt wordt zij echter vrijgesproken. SEM heeft geen vertrouwen meer in de werkneemster en ontslaat haar – ondanks de vrijspraak – op staande voet en beschuldigd haar van manipulatie van het kassasysteem om zo geld te verduisteren. Niemand heeft haar echter het geld zien verduisteren.

Omdat SEM in deze zaak stelt dat de werkneemster gestolen heeft, dient SEM dit ook te bewijzen. SEM heeft hiervoor een externe deskundige ingehuurd om te bewijzen dat de werkneemster schuldig is aan het verduisteren van contant geld uit de kassa en wat haar werkwijze hierin is geweest. Uit het onderzoeksrapport van deze deskundige is gebleken dat er sprake is van een hoge mate van waarschijnlijkheid dat de geldopbrengst inderdaad door de werkneemster is verduisterd. SEM heeft dit onderzoeksrapport ook nog laten controleren en goedkeuren door haar accountant. Deze heeft vastgesteld dat het onderzoek op vaktechnisch verantwoorde wijze is uitgevoerd. De werkneemster zou mutaties hebben aangebracht in het kassasysteem waarin zij aangaf dat betalende klanten eerst wilden pinnen, maar vervolgens toch kozen voor een contante betaling. De werkneemster was echter niet bevoegd om dergelijke mutaties door te voeren.

De werkneemster is het niet eens met de conclusies uit het onderzoeksrapport. Zij stelt dat er sprake is geweest van een storing in het computersysteem waarin de kas werd bijgehouden die zij per ongeluk heeft veroorzaakt. De werkneemster stelt verder dat de externe deskundige niet onafhankelijk zou zijn en dat zijn kennis niet specialistisch genoeg is. Het gerechtshof wijst dit argument echter van de hand omdat het onderzoeksrapport niet alleen door één persoon is opgesteld en gecontroleerd, maar dat ook een accountantskantoor haar goedkeuring heeft verleend inzake de inhoud van het rapport.

Verder stelt het gerechtshof dat de werkneemster op geen enkele wijze heeft kunnen bewijzen dat zij zich niet schuldig heeft gemaakt aan het verduisteren van geld en toegangskaarten. Zij heeft niet aangegeven wat er met de kaarten is gebeurd. De werkneemster heeft ook niet kunnen bewijzen dat de desbetreffende klanten het geld voor hun toegangskaarten inderdaad hebben betaald. Hierdoor komt in voldoende mate vast te staan dan de werkneemster de bedragen inderdaad heeft verduisterd. Hieraan doet niet af dat de werkneemster in de strafzaak is vrijgesproken van verduistering. Het hof is van mening dat, nu de verduistering civielrechtelijk is komen vast te staan, er hierdoor een dringende reden voor ontslag op staande voet is ontstaan.

SEM heeft juist gehandeld voor wat betreft de voortvarendheid van het gedane ontslag. Een ontslag op staande voet moet in beginsel onverwijld worden gedaan. In deze zaak heeft SEM eerst de tijd genomen om haar onderzoek in voldoende vergaande mate af te ronden en met name eerst voldoende zekerheid te verkrijgen dat de werkneemster inderdaad schuldig was aan verduistering. Het ontslag vond twaalf dagen na het geconstateerde kasverschil plaats. Het hof is echter van mening dat SEM, mede gelet op het feit dat de werkneemster alle betrokkenheid ontkende, juist heeft gehandeld door eerst alle feiten op een rij te zetten en te controleren alvorens zij tot ontslag over is gegaan. Hierdoor is het ontslag rechtsgeldig verleend. Kortom: ook wanneer een werknemer is vrijgesproken in een strafzaak kan in sommige gevallen een ontslag op staande voet rechtsgeldig worden verleend.

Heeft u een juridische vraag of wilt u meer weten over een bepaalde juridische kwestie? Neem dan voor een vrijblijvend en gratis eerste gesprek contact op met mr. John Veerman, Som Advocatuur, Julianaweg 192 B te Volendam, tel. 0299-323 878, www.somadvocatuur.nl.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden