Nieuwsbrief 004 Schade als gevolg van meeroken op de werkvloer Laatste nieuws
 
Nieuwsbrief 004 Schade als gevolg van meeroken op de werkvloer
Aansprakelijkheid werkgever inzake schade door meeroken werknemer

De kranten staan er bol van. Zelfs Verdonk loopt mee in een demonstratie tegen het rookverbod waarmee café’s en restaurants hebben te kampen. En de eerste strafrechtelijke vervolging van een café-eigenaar die het rookverbod aan zijn laars lapt, is een feit. Maar wat als een werknemer schade lijdt als gevolg van roken op de werkvloer. Kan een werkgever daarvoor met succes aansprakelijk gesteld worden?

De casus

Een werkneemster is met ingang van 1 oktober 1999 in de functie van medisch secretaresse in dienst getreden bij ziekenhuis Isala. Werkneemster lijdt al van (ver) vóór haar indiensttreding aan astma. Zij werkt voor en in de buurt van twee medisch specialisten. Deze specialisten rookten op hun werkkamers en incidenteel op het secretariaat. De rook kwam of rechtstreeks of via openstaande deuren van hun werkkamers op het secretariaat. De werkneemster moest soms ook op de kamer van de specialisten werken waardoor zij werd geconfronteerd met rook.

De werkneemster viel op 1 juli 2000 uit met hardnekkige benauwdheidsklachten en is hiervoor opgenomen in een kliniek. In maart 2001 is zij wegens kortademigheid, benauwdheid, bemoeilijkte ademhaling nogmaals opgenomen geweest, terwijl zij van 9 januari 2002 tot 3 april 2002 opgenomen is geweest in het Nederlands Astmacentrum te Davos. Werkneemster is vanaf 3 juli 2001 volledig afgekeurd en vordert een verklaring voor recht dat Isala aansprakelijk is voor haar schade veroorzaakt door het werken op een werkplek waar werd gerookt.

De werkneemster meende dat haar schade werd veroorzaakt door het roken van de specialisten waardoor de astmaklachten zijn toegenomen met als gevolg volledige arbeidsongeschiktheid.

Oordeel rechtbank / gerechtshof

De rechtbank heeft het gevorderde toegewezen. Uit een opgesteld deskundigenrapport bleek dat de kans op verergering van de astma vanwege het roken op de werkvloer geschat moest worden op 80-100%, maar dat de kans op verergering – zonder blootstelling aan rook – eveneens op 80-100% geschat moest worden. Het hof heeft desondanks voor recht verklaard dat Isala voor 50% van de schade aansprakelijk is, tenzij Isala aantoont dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Isala is in beroep gegaan en heeft geklaagd dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is, nu de omstandigheid dat astma een chronische aandoening is met een wisselend beloop waarvan men niet kan genezen, eerder erop duidt dat de verergering van de gezondheidsklachten niet het gevolg is van de blootstelling aan tabaksrook bij Isala, maar eigen is aan (het verloop van) de ziekte zelf.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat het oordeel van het hof is gebaseerd op de bevindingen van de deskundige. Ondanks het ontbreken van objectiveerbare medische gegevens ten aanzien van de gezondheidsklachten van werkneemster meent de Hoge Raad dat een causaal verband tussen de gezondheidsklachten en de blootstelling aan de sigarettenrook kan worden aangenomen. De bevindingen van de deskundige zijn echter van feitelijke aard en deze worden in cassatie niet op juistheid onderzocht met als gevolg dat de werkgever aansprakelijk blijft voor de schade.

En nu?

Deze uitspraak zag op een situatie waarin geen sprake was van een rookverbod. Aangezien hiervan nu wel sprake is, is het werkgevers aan te raden hierop toe te zien om eventuele aansprakelijkheid te voorkomen. Doen zij dit niet, dan kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor schade die werknemers daardoor lijden. Het is overigens nog maar de vraag of bewezen kan worden dat de schade is veroorzaakt door overtreding van het rookverbod.

Indien u vragen heeft over arbeidsrecht of meer wilt weten over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr John Veerman van Som Advocatuur.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden