Nieuwsbrief 003 Verzekeringsplicht werkgever Laatste nieuws
 
Nieuwsbrief 003 Verzekeringsplicht werkgever
Verzekeringsplicht werkgever

Het is vaste rechtspraak dat een werkgever gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval. De werkgever kan, indien er geen verzekering is afgesloten, in dat geval aansprakelijk zijn voor de door een werknemer geleden schade. Op 12 december 2008 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of op een werkgever ook ten aanzien van ongemotoriseerde verkeersongevallen een verzekeringsplicht rust.

De casus

Een werkneemster is in dienst van Maatzorg (thuiszorg) en overkomt in de uitoefening van haar werkzaamheden (werk-werkverkeer) een eenzijdig verkeersongeval. Zij is wegens gladheid met haar fiets ten val geraakt en heeft daardoor schade geleden. Maatzorg heeft voor haar werknemers geen verzekering afgesloten die dergelijke schade dekt. Wel heeft Maatzorg de werknemers in de gelegenheid gesteld om zichzelf, via een algemeen verzekeringspakket, te verzekeren.

Oordeel gerechtshof

Het gerechtshof oordeelde dat Maatzorg als goed werkgeefster een adequate voorziening had moeten treffen voor eventuele ongevallen van haar werknemers in het verkeer of de werknemers uitdrukkelijk had moeten waarschuwen dat er geen voorziening getroffen was en de werknemers geacht werden zelf een dergelijke voorziening te treffen. Het gerechtshof meent dat het door Maatzorg aanbieden van een algemeen verzekeringspakket niet kan worden aangemerkt als een uitdrukkelijke waarschuwing. Gevolg van dit alles is dat Maatzorg aansprakelijk wordt geacht voor de schade die door het ontbreken van een adequate voorziening is veroorzaakt. Maatzorg was het niet eens met dit oordeel van het hof en is daarvan in cassatie gekomen.

Oordeel Hoge Raad

De onderhavige zaak roept de vraag op of hetgeen de Hoge Raad heeft bepaald inzake gemotoriseerde verkeersongevallen op overeenkomstige wijze heeft te gelden voor schade die werknemers lijden als gevolg van een ongeval dat hun overkomt wanneer zij niet aan het gemotoriseerde verkeer maar als fietser of voetganger in de uitoefening van hun werkzaamheden aan het verkeer deelnemen.

De Hoge Raad meent dat dit het geval is. Ongemotoriseerde verkeersdeelnemers lopen als gevolg van hun kwetsbaarheid in het verkeer een bijzonder risico. Voor fietsers en voetgangers geldt als zodanig het risico van letsel- of zaakschade als gevolg van een ongeval waarbij een of meer voertuigen zijn betrokken, en voor fietsers geldt tevens het risico van letsel- of zaakschade als gevolg van een eenzijdig ongeval dat plaatsvindt tijdens het vervoer per fiets. Daarbij is van belang dat deze risico's goed verzekerbaar zijn tegen betaalbare premies.

Daarnaast bestaat er, aldus de Hoge Raad, vanuit het oogpunt van gelijke behandeling van werknemers geen goede grond om anders te oordelen ten aanzien van de schade die werknemers lijden als gevolg van dergelijke verkeersongevallen indien deze plaatsvinden niet op de openbare weg maar op het terrein waarover de werkgever zeggenschap heeft (de arbeidsplaats). Of dergelijke ongevallen dus plaatsvinden op de openbare weg of op de werkplaats doet feitelijk niet ter zake. Het bijzondere risico dat is verbonden aan de deelneming aan het wegverkeer verandert immers in principe niet doordat het wegverkeer plaatsvindt op de arbeidsplaats. Maatzorg is derhalve aansprakelijk voor de schade die haar werkneemster heeft geleden.

Indien u vragen heeft over arbeidsrecht of meer wilt weten over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr John Veerman van Som Advocatuur.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden