Nieuwsbrief 002 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden Laatste nieuws
 
Nieuwsbrief 002 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden is veelvuldig onderwerp van discussie in geschillen tussen partijen die een overeenkomst met elkaar zijn aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan een ondernemer die in zijn algemene voorwaarden zijn aansprakelijkheid beperkt of de ondernemer die in zijn algemene voorwaarden regelt dat bij annulering van een overeenkomst de wederpartij een vast percentage aan schadevergoeding dient te voldoen.

Er kan slechts een beroep worden gedaan op de algemene voorwaarden indien deze een onderdeel zijn van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Het is van belang dat een ondernemer de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Die mogelijkheid wordt geboden indien de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn gesteld aan de wederpartij.

Als dit niet is gebeurd, zal de wederpartij zich op het standpunt stellen dat hij de algemene voorwaarden niet (tijdig) heeft ontvangen en kan hij deze vervolgens vernietigen. Het is dan aan de ondernemer om te bewijzen dat deze tijdig ter hand zijn gesteld zodat de wederpartij kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Dit bewijs is veelal echter moeilijk te leveren. Het simpel vermelden dat op de overeenkomst de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is onvoldoende.

De Hoge Raad heeft enige tijd terug een arrest gewezen waarin hij overweegt dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld omdat 1) in de offerte de leverancier uitdrukkelijk melding heeft gemaakt van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, 2) de leverancier aan het slot van de offerte heeft vermeld dat deze waren meegezonden, 3) de offerte voor akkoord is ondertekend en 4) niet gebleken is dat de wederpartij op een andere wijze op de offerte heeft gereageerd.

Het ondertekenen van de offerte was voor de Hoge Raad een duidelijke en niet voor misverstand vatbare mededeling dat de wederpartij de algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst had ontvangen. Van belang is dat de wederpartij zich niet bewust hoeft te zijn geweest van de vraag of hij de algemene voorwaarden daadwerkelijk heeft ontvangen. Door de offerte voor akkoord te ondertekenen ligt het bewijs vast dat de algemene voorwaarden tijdig ter hand zijn gesteld en dus toepasselijk zijn. In de onderhavige zaak betekende dit dat de ondernemer zich kon beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in de algemene voorwaarden met alle gevolgen van dien voor de wederpartij. Lees voor het sluiten van een overeenkomst derhalve altijd de algemene voorwaarden door zodat bekend is waarop de wederpartij zich eventueel kan beroepen.

Indien u vragen heeft over het opstellen, het controleren of de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of indien u andere juridische vragen heeft, neemt u dan – voor een vrijblijvend en gratis adviesgesprek – contact op met mr John Veerman van Som Advocatuur.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden