Duidelijkheid omtrent de gevolgen van de wijzigingen fiscale kindregelingen Laatste nieuws
 
Duidelijkheid omtrent de gevolgen van de wijzigingen fiscale kindregelingen
In onze vorige column bent u reeds geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen in de regelingen die ouders financieel ondersteunen. Vanaf 1 januari 2015 zullen er vier regelingen zijn die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget (KGB), de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen zullen verdwijnen of opgaan in andere regelingen.

Het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen, waarop voornoemde wijzigingen zijn gebaseerd, is zonder nadere vragen van kamerleden of toezeggingen van de minister aangenomen. Het is hierdoor lange tijd onduidelijk geweest hoe er tegen de wijzigingen moest worden aangekeken in de praktijk in het kader van de berekening van kinderalimentatie. Afgelopen week heeft de Expertgroep Alimentatienormen (familierechters die beleid maken omtrent alimentatie dat doorgaans door alle rechtbanken wordt gehanteerd) een aanbeveling over dit onderwerp gepubliceerd die duidelijkheid schept over de nieuwe regelingen in het kader van het berekenen van de kinderalimentatie. Een en ander zal hierna worden besproken.

Per 1 januari 2015 zal het fiscaal voordeel dat kinderalimentatieplichtigen op dit moment genieten, komen te vervallen. Dit heeft gevolgen voor het te betalen alimentatiebedrag. Omdat er geen fiscaal voordeel meer is, zal de draagkracht van de alimentatieplichtige lager worden terwijl het alimentatiebedrag – indien er geen actie wordt ondernomen – ongewijzigd blijft. De alimentatieverplichting zal daardoor zwaarder drukken op het inkomen van de alimentatieplichtige.

De te betalen alimentatie is echter niet alleen afhankelijk van de draagkracht die de alimentatieplichtige heeft. Ook de draagkracht van de alimentatiegerechtigde speelt een rol. Daarnaast wordt het te betalen alimentatiebedrag begrensd door de behoefte die een kind heeft aan een bijdrage in de kosten voor de verzorging en opvoeding. Beide ouders dienen, naar rato inkomen, in deze behoefte te voorzien. Op de behoefte van een kind wordt thans het te ontvangen KGB in mindering gebracht. Per 1 januari 2015 kan de verzorgende ouder zowel aanspraak maken op een verhoogd KGB als op de nieuwe zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’. Dit laatste kan oplopen tot maximaal € 3.050 per jaar.

Lange tijd heeft er onzekerheid bestaan over de plaats van de alleenstaande ouderkop binnen de berekening van de kinderalimentatie. Het kan immers zijn dat de alleenstaande ouderkop, net als het KGB de behoefte van het kind aan een bijdrage in het levensonderhoud verlaagd. Een andere optie is dat de verzorgende ouder door de alleenstaande ouderkop meer inkomen heeft waardoor de draagkracht van deze ouder wordt verhoogd en op die manier van invloed is op de te betalen kinderalimentatie.

Met de aanbeveling van de Expertgroep is er thans duidelijkheid gekomen over het voorgaande. Gelet op de (beperkte) uitleg die de minister heeft gegeven ten aanzien van de door te voeren wijzigingen in de kindregelingen stelt de Expertgroep dat de alleenstaande ouderkop, net als het KGB, in mindering moet worden gebracht op de behoefte van kind.

Dit kan met zich meebrengen dat in sommige gevallen er geen of weinig behoefte (meer) resteert waarin de ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding meer voor het betalen van kinderalimentatie ten laste van de niet-verzorgende ouder. Gelet op het voorgaande bestaat de kans dat u vanaf 1 januari 2015 derhalve teveel kinderalimentatie betaalt. Het is daarom aan te bevelen om de door u te betalen kinderalimentatie te (laten) herzien.

Een en ander kan worden verduidelijkt aan de hand van het volgende voorbeeld. Stel u heeft twee kinderen, een is 8 jaar, de ander 10 jaar. Het netto gezinsinkomen (inkomen van beide partners) ten tijde van het beëindigen van de relatie bedroeg € 3.400 per maand. Dit levert een behoefte op van beide kinderen samen van € 769 per maand. Indien het KGB én de alleenstaande ouderkop van de behoefte wordt afgetrokken, resteert er in dit geval een behoefte van € 384 per maand (KGB en alleenstaande ouderkop: € 385). Indien alleen het KGB van de behoefte wordt afgetrokken, resteert er een behoefte van € 617 per maand (KGB: € 152). In het eerste geval wordt er dus minder alimentatie betaald.

De kinderalimentatie kan in onderling overleg tussen partijen worden aangepast. Som Advocatuur kan u door middel van mediation daarbij begeleiden. Behoort mediation niet tot de mogelijkheden omdat u er samen niet uit komt, dan kan Som Advocatuur u adviseren en begeleiden bij een gerechtelijke wijzigingsprocedure. Gelet op de wijzigingen per 1 januari 2015 is het zeker raadzaam om u juist te laten informeren.

Indien u vragen heeft omtrent de gevolgen van de nieuwe wetgeving in het kader van de door u te betalen / te ontvangen kinderalimentatie, of meer wilt weten over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. Lydia Visscher of mr. John Veerman van Som Advocatuur


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden